Aanvullende mondelinge vragen motie 8 18-03-2015

Aanvullende mondelinge vragen n.a.v. beantwoording technische vragen d.d. 19 februari 2015 over afhandeling motie 8 begrotingsbehandeling (via tussenkomst griffier)

 

Geacht college,

Uw antwoord op onze technische vragen stelt, net als uw reactie op onze inbreng tijdens de begrotingsbehandeling, teleur. Het lijkt alsof u niet begrijpt waar het over gaat en wat wij proberen duidelijk te maken. U antwoordt ontkennend en ontwijkend. U doet alsof u altijd hebt gewerkt volgens het boekje, maar als we u confronteren met de chaos van slechte bebording, gebrekkige omleiding, obstakels en andere gevaarlijke situaties, dan gaat u er niet op in. U stelt de ekonomische belangen van de bedrijven boven de veiligheid van voetgangers en fietsers. U stelt dat Diemen geen apart beleid voor voetgangers nodig heeft. Wij worden met uw beantwoording in onze stellingname bevestigd dat er wél een beleid en méér aandacht voor voetgangers hard nodig is.

In het afgelopen jaar zijn er eerder kritische vragen over o.a. werkzaamheden in Diemen-Noord gesteld. Wíj hebben de werkzaamheden aan de Weesperstraat als voorbeeld genomen voor onze kritiek en vragen. We stellen voor dat u nog eens het verslag van de beide raadsvergaderingen, met onze bijdragen, inclusief de foto’s, erbij neemt.

 Dan doen wij dat met de eerste foto waarop door ons een tegenstrijdigheid werd geconstateerd. Het bord ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen…’, in combinatie met een geel bord ‘Weesperstraat afgesloten’, gaf in werkelijkheid tegenovergestelde en gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers te zien, zoals we met de foto’s hebben aangetoond. De wegwerkers en de weggebruikers werden aan groot gevaar blootgesteld. En ook de bewoners van de Anne Frankwijk moesten iedere keer maar weer interpreteren wat er met de geslotenverklaring van hun wijk werd bedoeld. Als er achter het bord een aanrijding met een auto had plaatsgevonden, was de automobilist altijd in overtreding geweest, ook als deze in de wijk woont.

 

Vervolgens blijken onze opmerkingen in november niet tot verbetering te hebben geleid. Nog steeds wordt hetzelfde bord gebruikt dat suggereert dat voetgangers vrij doorgang hebben. Op de andere foto’s hebben we aangetoond dat ze in een zandbak terecht kwamen en geen doorgang hebben. Overigens is er bij de enige toegangsweg tot het bedrijventerrein, de splitsing Weesperstraat-Venserweg, geen waarschuwingsbord geplaatst dat de andere ontsluitingsweg is geblokkeerd, hetgeen tot veel omrijdingen van auto’s heeft geleid.

U stelt dat de voorbereiding van dit werk over een regionale verbinding in de eigen Verkeerscommissie en in overeenstemming met CROW-richtlijn 96b is voorbereid. Zoals u weet is de status van deze richtlijn een uitwerking van de wettelijke regels en bepalingen voor veilige arbeidsomstandigheden (ARBO) en een veilig gebruik van de weg (Wegenverkeerswet en Burgerlijk Wetboek). Van de richtlijnen mag slechts gemotiveerd worden afgeweken, omdat achteraf beoordeeld moet kunnen worden (ook juridisch) of een juiste afweging is gemaakt. Vandaar onze aanvullende mondelinge vragen.

  1. Waarom heeft u gekozen voor deze verwarrende bebording aan het begin van de Anne Frankwijk en het eind van de Visseringweg, en niet voor duidelijkere?
  2. Waarom heeft u fietsers komend vanuit Amsterdam niet reeds op de Hartveldseweg met bebording gewezen op de afgesloten Weesperstraat en fietsers richting Weesp en Amsterdam-Zuidoost niet omgeleid/doorgeleid over de Muiderstraatweg en de Provincialeweg?
  3. Kunt u de raad inzage geven in de schriftelijke vastlegging van de besluiten van de Verkeerscommissie en de (gemotiveerde) afwijkingen van CROW-richtlijn 96b?
  4. In de verkeerscommissie zijn vertegenwoordigers van politie, brandweer en uw eigen verkeersadviseur opgenomen. Waarom geen vertegenwoordigers van voetgangers en fietsers (of hun belangenorganisaties)?
  5. U stelt dat het werk ‘zo snel mogelijk uitgevoerd en afgerond’ is. Het in mei 2014 begonnen werk aan de Weesperstraat is op 18 maart 2015, nog niet afgerond. Met welke tijdsplanning is het werk begonnen? Is het werk uitgevoerd volgens de oorspronkelijke tijdsplanning?
  6. In uw brief aan de bewoners van de Anne Frankwijk van mei 2014 werd gesteld dat het werd spoedig zou beginnen en voor de bouwvakantie gereed zou zijn. Tot hun verbazing gingen de werkzaamheden na de vakantie weer door (en duren die inmiddels tot maart 2015). Waarom heeft u de bewoners van de Anne Frankwijk niet duidelijker ge-informeerd?
  7. Wij begrijpen dat  u het werk nog niet heeft ge-evalueerd, maar wel tevreden bent over de uitvoering. Kunt u de evaluatie ter informatie aan de raad toezenden?

 

Met dank voor uw beantwoording en vriendelijke groet,

 

Peter Prins

Fractievoorzitter PvdO Diemen

25/03/2015