Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de partij en de besteding ervan (artikel 14 lid 5 statuten).

Doel en werkwijze

De Ouderenpartij Diemen heeft volgens artikel 2 van de statuten samengevat de volgende doelstellingen:

  1. Het behartigen van de belangen van ouderen in Diemen en omgeving;
  2. De ouderen in Diemen en omgeving optimale kansen te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvormingen;
  3. De ouderen in Diemen en omgeving een stem te geven in de gemeentepolitiek;
  4. Het bedrijven van politiek in de breedste zin van het woord.

 

De partij tracht dit doel onder meer te bereiken door deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen en omgeving, en verder met alle wettelijke middelen. De partij onderhoudt daartoe ook contacten met andere ouderenpartijen.

Verwerving van gelden

In de statuten is hierover het volgende geregeld: Het bestuur besluit tot het instellen van een financiële bijdrage of contributie per aspirant-lid (artikel 5) en per lid (artikel 7) per boekjaar. De partij kan donateurs werven (artikel 6). Tevens kan de het bestuur besluiten legaten of andere schenkingen aan te nemen.

Beheer en besteding vermogen

Het vermogen van de partij wordt beheerd door het bestuur. Het bestuur kan een bestuurslid machtigen tot het voeren en bijhouden van een bankrekening. Jaarlijks wordt in een jaarrekening verantwoording over het financieel beheer en de besteding van het vermogen afgelegd aan de algemene vergadering. Tevens wordt voorafgaand aan het boekjaar een begroting opgesteld.

Gewijzigd op 31 januari 2022