Installatietoespraak Peter Prins

MdeV,
Bij het agendapunt ‘Duiding van de verkiezingsuitslag’ willen wij als nieuwe partij in de Diemense gemeenteraad herhalen wat we in de verkiezingscampagne hebben gezegd, namelijk dat de Partij van de Ouderen ouderen een stem geeft in de gemeentepolitiek. En daarnaast zeiden we dat we hoopten dat ook andere partijen zich meer met ouderen zouden gaan bezighouden. 

Het was even wennen (voor anderen met name) toen we bekend maakten dat de Partij van de Ouderen in Diemen ging meedoen met de verkiezingen. Naast opmerkingen als ‘overbodig’ (want je mag geen partij voor één bevolkingsgroep oprichten – hoe zo? We hadden vroeger toch ook partijen voor katholieken en arbeiders?) kregen we ook ‘succes…, maar niet teveel!’, toegewenst. 

Een Partij van de Ouderen was hard nodig in Diemen, dachten wij. In de eerste versies van de verkiezingsprogramma’s die we in januari onder ogen kregen, was maar bar weinig over ouderen terug te vinden. In latere versies, waarvan we sommige pas een week voor de verkiezingen te lezen kregen, werd er meer aandacht aan ouderen besteed. Kwam onze hoop dat andere partijen zich ook meer met ouderen zouden gaan bezighouden, nu al uit? Zouden ouderen nu al meer serieus genomen worden? 

In de verkiezingsdebatten had ik daar soms mijn twijfel over. Toen een lijsttrekker op een vraag van een dame in de zaal waarom haar alarmeringssysteem 45% duurder was geworden, antwoordde dat we allemaal aan de glasvezelkabel moesten, kwam dat antwoord niet overtuigend over. Het deed me denken aan die andere, in dit geval Amsterdamse lijsttrekker die elke 65+er een I-Pad beloofde om daarmee de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Als er iets is waarmee je senioren op de kast kunt krijgen, dan is het ze niet serieus te nemen of ze het gevoel te geven dat ze niet serieus worden genomen. Dat er voor ze wordt gedacht en dat ze worden betutteld. Kennelijk is dat gevoel, sterker nog, die boosheid, de reden dat ouderen zich deze keer in grote getalen hebben afgewend van de huidige regeringspartijen. Ik kan het niet bewijzen, want er is in Diemen geen onderzoek naar gedaan, maar als ik let op de gretigheid waarmee onze folders op de markt uit onze handen werden gegrist, dan voorziet de Partij van de Ouderen in een grote behoefte. De uitslag van de verkiezingen met bijna 10% van de stemmen en twee volle zetels zegt dan genoeg. 

Nog twee dingen vielen me op in de campagne: de andere partijen hebben zich suf geadverteerd in het Diemer Nieuws, maar je kunt je afvragen of een partij daarmee de landelijke trenddaling kon opvangen. Wij hadden een minimaal budget, en hebben ons moeten beperken met advertenties. Het andere dat me opviel is dat een PvdA-kandidaat een hockeyclub wilde oprichten, en dat de SP pleitte voor woningbouw in de vrije sector, dus boven de huursubsidiegrens. Volgens mij moeten ze dat in het vervolg toch echt aan de VVD en de markt overlaten. Is het vreemd als kiezers op die manier hun oude, vertrouwde partij niet meer herkennen?

Ik hoop dat de andere partijen inmiddels een beetje aan ons bestaan zijn gewend. Tijdens de campagne merkten we af en toe wat zenuwachtigheid bij de kandidaten van andere partijen, in het bijzonder SP, PvdA, CDA en Leefbaar Diemen, maar in het algemeen werd er met respect met elkaar omgegaan. Als ik zou merken dat iemand nog zit na te mokken na de verkiezingen (‘waarom zijn die twee nieuwe zetels naar de PvdO gegaan en niet naar ons?’), dan adviseer ik om toch maar tot tien te tellen, diep te zuchten, en over te gaan tot de orde van de dag. Als iemand nog twijfelt aan de noodzaak van een ouderenpartij en zich de vraag stelt waarin wij nu eigenlijk verschillen van andere partijen, dan antwoord ik: we zijn een partij met een fractie met twee raadsleden met ieder één stem. In die zin zijn we niet anders dan andere partijen. Maar door onze keuze van onderwerpen, onze betogen en ons stemgedrag hopen we het verschil te kunnen maken. En ik verzeker u: we zullen het niet alleen over ouderen hebben, we zullen geen one-issuepartij zijn, en we zullen ook niet zuur of bekrompen zijn. Samen met mijn fractiegenote wil ik dat proberen te bereiken.

Eén van de onderwerpen die niet specifiek met ouderen te maken hebben, is het parkeerbeleid in Diemen. Twee jaar na de invoering van het betaald parkeren hebben we al veel klachten gehoord en gelezen. Ligt dat aan de gewenning, de techniek of de mensen die het uitvoeren? Of zijn er verkeerde keuzes gemaakt? Natuurlijk moeten de gebruikers wennen, de techniek moet niet haperen, en de uitvoerders moeten goed aangestuurd worden. Maar als de invoering van betaald parkeren nieuwe problemen, nieuwe parkeeroverlast elders,veroorzaakt, dan moeten we ons afvragen of de juiste besluiten zijn genomen. Specifiek heb ik het hier over het betaald parkeren na zeven uur ’s avonds. Daar willen we vanaf. Bezoekers van de Schakel en de Omval wijken uit naar de straten in de blauwe zone, met als gevolg dat de bewoners daar geen parkeerplaats kunnen vinden. Wij hebben in eerste instantie als enige dit standpunt als stelling voor de stemwijzer aangemeld. Tot onze verbazing en vreugde constateerden we na lancering van de stemwijzer dat er zes partijen zijn die dit standpunt huldigen. Ik kan u nu al aankondigen dat wij in de eerstvolgende vergadering met een motie vreemd aan de orde van de dag zullen komen om dit standpunt tot een raadsbesluit te laten worden. En als er dan bezwaren zijn, bijvoorbeeld omdat de afspraken met Delta Lloyd dit tegenhouden, dan vernemen we dat graag. Maar vooralsnog gaat mijn fractie ervan uit dat het gemeentebestuur over parkeren in de openbare ruimte gaat, en niet Delta Lloyd.

Een ander onderwerp dat ons veel grotere zorgen baart, is de financiële positie van de gemeente Diemen. Na een overschot van 1,8 miljoen Euro over de jaarrekening 2012, is er nu een voorlopig tekort van 1,1 miljoen Euro over 2013. Dat heeft alles te maken met de vertraagde ontwikkeling van de Sniep. Tegelijkertijd staat de gemeente voor een ingewikkelde decentralisatie-operatie, waarin de aanspraak op toegezegde zorg in 2015, en deels ook in 2016, blijft bestaan, maar wel met forse bezuinigingen vanuit  het rijk op de gemeente. Dat levert grote financiële onzekerheden op, die, naar het zich laat aanzien, de gehele komende raadsperiode zullen voortduren. In die constellatie vragen wij ons af of de gemeente zich moet committeren aan een financiële bijdrage van enkele miljoenen Euro’s voor een ondertunneling van de spoorwegovergang tussen Diemen-Noord en -Centrum. Als daartoe besloten wordt, achten wij dat een zeer groot risico, niet alleen op financiëel gebied, maar ook voor de andere, werkelijk noodzakelijke uitgaven voor zorg. In mijn herinnering heeft ondertunneling altijd op het verlanglijstje van de gemeente en politieke partijen gestaan. Maar een verlanglijstje is een wensenlijstje, en geen lijst met noodzakelijkheden. Ik woon 37 jaar in Diemen, en heb dus heel wat keren voor die gesloten overweg gestaan. En dat vond ik niet erg. De onveiligheid werd altijd veroorzaakt door diegenen die nog even snel onder de spoorbomen door de trein wilden halen. En ik denk dat de ekonomische schade door de wachttijden beperkt is. Ik wil niet zeggen dat er nog wel 37 jaar bij kan, maar als ik voorlopig, en met de kennis van nu, alles tegen elkaar afweeg, komt die financiële bijdrage de gemeente nu niet uit.

Bij het maken van deze toespraak bereikte mij het standpunt van het college over de discriminerende opmerkingen van de heer Wilders over Marokkanen. Wij ondersteunen dat standpunt. De Diemenaren van Marokkaanse afkomst horen bij ons en bij Diemen. Toen mijn pasgeboren zoon in 1986 op de wachtlijst stond voor kinderdagverblijf Pino, werd hij het eerste jaar opgevangen door een Marokkaans gezin, waarvan de vader ooit als gastarbeider bij de augurkenfabriek van Luycks in Diemen werkte. De moeder is jaren vrijwilliger geweest in de Wereldwinkel. De oudste dochter was op haar 18de kandidaat voor de gemeenteraad voor GroenLinks. Alle kinderen zijn goed terecht gekomen en dragen bij aan onze maatschappij. Aan het begin van deze vergadering hebben wij de belofte afgelegd dat we trouw zullen zijn aan de Grondwet. Artikel 1 verplicht ons om stelling te nemen tegenover hen die haat zaaien, discrimineren en mensen tegen elkaar opzetten. 

Vz, ik rond af. Ik wil namens mijn fractie de gisteren afgetreden raadsleden dank zeggen voor hun inzet en inspanningen voor onze inwoners in de afgelopen vier jaar. De lokale democratie staat nog al eens onder druk. Het is moeilijk om kandidaten te vinden voor de gemeenteraad. Eigenlijk zou iedere stemgerechtigde het eens moeten doen. Gewoon vanuit ouderwetse burgerplicht vier jaar de gemeente besturen. Ik kan het iedereen aanraden, ik heb het eerder gedaan.
Peter Prins

◢ Naar platte-teksteditor overschakelen Meer informatie over tekstopmaak Tekstopmaak E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar. Toegelaten HTML-tags:

    1. Regels en alinea's worden automatisch gesplitst. Tags Enter a comma-separated list of words to describe your content. Verticale tabs XML sitemap Inclusion: Default (included) Priority: Default (0.5) (actieve tabblad) URL-pad-instellingen Automatische alias Revisie-informatie Geen revisie Reactie-instellingen Open Auteursinformatie Door inst_usr op 2015-03-01 09:20:00 +0100 Publicatie-opties Gepubliceerd The default XML sitemap settings for this inhoudstype can be changed here. Inclusion Priority The priority of this URL relative to other URLs on your site. OpslaanVoorbeeldweergaveVerwijderen
19/03/2014