geld

Op voorstel van de gemeenteraadsfractie van de Ouderenpartij wordt de kostendelerskorting tot 27-jarigen in Diemen een half jaar eerder dan gepland, afgeschaft. Dit is de uitkomst van een op 3 november gehouden debat in de gemeenteraad over de begroting 2023.

Op de kostendelerskorting in de Participatiewet (de vroegere Bijstandswet) wordt al jaren kritiek uitgeoefend. Gezinnen met een uitkering kregen minder geld als hun inwonende zoon of dochter 21 jaar oud werd. Huishoudens met een kostganger werden ook gekort. Dit leidde tot schrijnende financiële tekorten bij bijstandsgezinnen. Veel jongeren gingen het huis uit, lieten zich uitschrijven bij de gemeenten en verdwenen van de radar. Na de invoering van de Participatiewet steeg het aantal dak- en thuislozen van 27.000 tot 40.000, waarvan 10.000 in de leeftijd tussen 18 en 27 jaar. In Den Haag is nu, na veel treuzelen, besloten dat de kostendelerskorting tot 27 jaar per 1 januari 2023 uit de Participatiewet verdwijnt.

Omdat enkele gemeenten besloten hebben de kostendelerskorting per 1 juli 2022 op te schorten, diende onze fractie een motie om dat ook in Diemen te doen. Nadat de wethouder in eerste instantie de motie overbodig vond en ontraadde, werd ze door enkele coalitiefracties er aan herinnerd dat in het in mei vastgestelde coalitieakkoord was opgenomen dat de kostendelerskorting voor jongeren tot 27 jaar ‘vooruitlopend op nieuwe wetgeving’ niet meer zou worden toegepast in Diemen. Dit was nog steeds niet uitgevoerd. Hierna zegde de wethouder namens het college toe dit snel uit te gaan voeren, en, zoals gevraagd, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli. Dit was aanleiding voor onze fractie om de motie in te trekken.

In Diemen gaat het om 74 uitkeringen. Deze huishoudens zullen de laatste zes maanden van dit jaar niet meer gekort worden. Zij zullen de reeds gekorte bedragen op hun rekening terugontvangen. In een tijd waarin de bestaanszekerheid van veel mensen door de extreem hoge inflatie wordt aangetast, met name van mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen, is dit een opsteker voor hen die ten onrechte door deze korting in de knel zijn gekomen. Vanzelfsprekend zou de korting ook afgeschaft moeten worden voor 27 jaar en ouder. Maar dat is een zaak van de minister en de politieke partijen in de Tweede Kamer.

Gepubliceerd op: 04/11/2022