kop koffie

Onze gemeenteraadsfractie heeft tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2022 in haar Algemene Beschouwingen aandacht gevraagd voor de gevolgen van de extreme prijsstijgingen van gas en stroom voor mensen met een inkomen op minimum- of bijstandsniveau. Dat wordt ook wel energiearmoede genoemd. Tevens is aandacht gevraagd voor de gevolgen van eenzaamheid en depressiviteit. In de bijlage kunt u de volledige tekst van onze beschouwingen teruglezen.

Ook heeft onze fractie een amendement ingediend om te starten met basisbanen voor inwoners van Diemen die langdurig van een bijstandsuitkering moeten leven. Ondanks de historische lage werkloosheid en het grote tekort aan personeel in diverse sectoren lukt het een groot deel van de uitkeringsgerechtigden niet om vanuit de bijstand aan het werk te komen in een reguliere baan op de arbeidsmarkt. Basisbanen, waarin tijdelijk werkervaring kan worden opgedaan, kunnen een opstap vormen naar een regulier baan. Solliciteren vanuit een baan biedt immers meer kans op succes dan solliciteren vanuit een uitkering. In de bijlage kunt u het amendement teruglezen.

Het college van B en W reageerde positief op de inbreng van onze fractie. Het amendement over de basisbanen werd omarmd als bijdrage op het bestaande beleid. Over energiearmoede werd toegezegd dat op korte termijn een Toolbox wordt geïntroduceerd waarmee mensen thuis aan de gang kunnen met energiebesparing. En er wordt een Actieplan tegen eenzaamheid voorbereid dat in januari of februari in de gemeenteraad behandeld zal worden.

Gepubliceerd op: 31/10/2021

Terug naar Nieuws van de fractie