photovoltaic-system-2742302_640

De Ouderenpartij Diemen maakt zich grote zorgen over de opwarming van de aarde. We zijn aan onze kleinkinderen en achterkleinkinderen verplicht de aarde zó achter te laten dat zij in een leefbaar klimaat kunnen leven. Het is een grote opgave de uitstoot van broeikasgassen te beperken tot de afgesproken doelen voor 2050 en daarna. Daarom moeten we versneld af van de fossiele brandstoffen. En moeten we ook sneller overstappen op energie uit zon, wind, water en andere duurzame bronnen. Windmolens en zonnepanelen vormen daar een groot onderdeel van. We redden het immers niet meer met de leus „Een beter milieu begint bij jezelf“, die jarenlang grote bedrijven buiten schot heeft gelaten.

De Ouderenpartij Diemen is het echter niet eens met de huidige praktijk om Zoekgebieden aan te wijzen voor grootschalige plaatsing van windmolens en zonneweiden. Een aanzienlijk deel van het grondgebied van Diemen en van de schaarse openbare groene ruimte wordt aangewezen als zoekgebied. Daarna worden ze ontwikkelgebieden voor de opwek van wind- en zonne-energie door bedrijven. Groene gebieden worden dan veranderd in industriële gebieden. De grenzen zijn bovendien zó ruim getekend dat vele inwoners van Diemen zich terecht verzetten tegen windmolens dichtbij woonwijken. Een ervaringsfeit uit de politiek is: wat je eenmaal op de kaart hebt weggegeven, krijg je nooit meer terug.

De Ouderenpartij Diemen wil dat vóórdat zoekgebieden voor zonneweiden in weilandgebieden worden aangewezen, éérst alle ruimte op daken van woningen en bedrijven wordt benut. Veel grote daken van bedrijven en flats hebben nu nog geen zonnepanelen. Minister Ollongren bereidt een regeling voor die gemeenten een aanwijzingsbevoegdheid geeft om eigenaren van daken te verplichten om zonnepanelen op hun daken te plaatsen. Die regeling zou per 1 januari 2022 moeten ingaan.

De Ouderenpartij Diemen heeft daarom als reactie op het collegevoorstel vijf amendementen opgesteld, die een groot zoekgebied voor windmolens in de Diemerscheg wil beperken tot een kleine strook langs het Amsterdam-Rijnkanaal (ter hoogte van de A1 en de spoorlijn naar Weesp), en vier zoekgebieden voor zonneweiden wil schrappen. Ook wil de Ouderenpartij de minimale afstand tussen woningen en een windmolen op 1,5 km vaststellen.

De amendementen zullen worden ingediend voor de raadsvergadering waarin de RES-zoekgebieden worden behandeld. Alle fracties in de gemeenteraad zijn om steun gevraagd. 

Afbeelding van Sebastian Ganso via Pixabay

Gepubliceerd op: 16/06/2021

Terug naar Nieuws van de fractie