1. Algemeen

Wij willen ouderen een stem geven in de gemeentepolitiek. Door het optreden van onze fractie zullen andere partijen ook meer aandacht aan ouderen gaan besteden. Er moet een coördinerend wethouder voor ouderen worden aangesteld om te belangen van ouderen veilig te stellen. De gemeente moet zich actief blijven opstellen tegen alle vormen van discriminatie, ook op grond van leeftijd.

2. Veiligheid

Ouderen voelen zich vaak niet veilig. Elke inwoner heeft recht op veiligheid. Het gevoel van veiligheid wordt bevorderd door goede straatverlichting, veilige wandel en fietsroutes, goed onderhouden groen, meer politie in de wijk en snel reageren op klachten over onveilige situaties. Mishandeling van ouderen moet hard worden aangepakt. Vuurwerkvrije zones worden uitgebreid. Er worden schone en veilige openbare toiletten geplaatst.

3. Werk en inkomen

Hoewel de ekonomie en de arbeidsmarkt groeien, profiteren oudere werkzoekenden hier onvoldoende van. 45+ers moeten intensiever naar de arbeidsmarkt worden begeleid. De gemeente moet ouderen meer onder de aandacht van werkgevers brengen. De ervaring van ouderen moet worden ingezet: invoering tandembanen. De armoedevoorzieningen moeten worden uitgebreid voor minima met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

4. Klimaat, milieu en duurzaamheid

De opwarming van de aarde en de klimaatverandering vragen om drastische ingrepen. Ouderen hebben last van de temperatuurstijging. Park Spoorzicht als koelste plek van Diemen wordt meer toegankelijk gemaakt. Ook op de weilanddriehoek wordt een park aangelegd. We zullen versneld moeten overstappen van aardgas en aardolie op alternatieve energiebronnen. Er worden energiecoaches aangesteld en een klimaatfonds ingesteld. Het waterbewustzijn wordt vergroot. Steun voor Global Goals van de VN. Er moeten maatregelen worden genomen tegen fijnstof. Op de omliggende autowegen A1, A9 en A10 gaat de maximumsnelheid terug naar 80 km per uur.

5. Wonen

Het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen leidt steeds meer tot problemen op hoge leeftijd. Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen en passende woningen voor ouderen, minima, verzorgden, gehandicapten en starters. Er komt een actieplan voor de bouw van minstens 1000 woningen. Er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht. We steunen initiatieven voor gezamenlijk wonen voor ouderen. Er wordt een prijsvraag uitgeschreven voor een wooncomplex voor doelgroepen. Woningruil en doorstroming worden actief gestimuleerd. Mantelzorgers kunnen ook een starterslening krijgen. De aflosboete en verhuurdersheffing moeten worden afgeschaft.

6. Welzijn

Veel ouderen verkeren in eenzaamheid en isolement. Er komt een actieplan tegen eenzaamheid. Het Huis van de Buurt wordt uitgerold naar Noord en Centrum. Buurtsportcoaches houden ouderen in beweging. Bij buurtinitiatieven en burgerparticipatie worden ouderen actief betrokken. De grote rol van ouderen in vrijwilligerswerk en mantelzorg moet meer worden gewaardeerd.

7. Zorg

De zorg is in de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Er komt een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorg en dagbesteding. Preventie wordt bevorderd door beweging, gezonde voeding en leefstijl. Meer aandacht voor dementie: steun Alzheimercafé en dementievriendelijke wandelroutes. De eigen bijdragen in de WMO worden afgeschaft. Geen marktwerking. Kwaliteitsverbetering in zorg en verpleeghuizen. Gratis parkeren voor gehandicapten en mantelzorgers. De Voedselbank wordt betrokken bij acties tegen obesitas, gezond eten en koken, en stadsmoestuinen.

8. Openbare ruimte

Door de groei van Diemen komt de openbare ruimte onder druk te staan. Er moet meer ruimte en aandacht komen voor voetgangers en fietsers. Stoepen en wegen moet beter worden onderhouden, ook bij ondergrondse afvalcontainers. De voet en fietspaden op de Diemerbrug moeten verbreed worden. Aanleg fiets/voetgangersbrug langs spoorviaduct over Weespertrekvaart. Er worden bankjes, afvalbakken, openbare toiletten en oplaadpalen voor fietsers geplaatst.

9. Verkeer en vervoer

Door de groei van Diemen wordt het ook drukker op straat. Wij vragen aandacht voor de gevolgen daarvan. Voet en fietspaden moeten breder. Scooters moeten naar de rijweg en benzinescooters worden versneld vervangen door elektrische scooters. Veel inwoners zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Het gratis openbaar vervoer wordt uitgebreid naar AOWers met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Parkeren in de blauwe zone wordt uitgebreid naar vier uur, zodat bezoekers van ouderen en mantelzorgers zich niet hoeven te haasten. Voor gehandicapten wordt parkeren gratis. Tegen uitbreiding Schiphol.

10. Onderwijs

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. We zijn voor één leerlijn van 2,5 tot 13 jaar. Daarom moeten alle basisscholen zich tot brede scholen ontwikkelen. Steun voor de komst van de OSB naar Diemen. Er moeten alternatieve programma’s worden ontwikkeld voor thuiszitters en vroegtijdig schoolverlaters. Op scholen wordt ontbijt en gezond eten aangeboden. In de naschoolse opvang worden ook sportieve activiteiten aangeboden. Het taalaanbod voor laaggeletterden en nieuwkomers wordt verbeterd.

11. Jongeren

Met de meeste jongeren gaat het goed. Voor hen die buiten hun schuld in problemen komen, is adequate jeugdzorg nodig. Er mogen geen wachtlijsten zijn bij psychische problemen. En er moet een sluitende aanpak en warme overdracht zijn bij 18+/. Programma’s tegen pesten en mishandeling.

12. Sport

Sport en spel bevorderen integratie en participatie, ook van ouderen. Daarom moeten er meer sportvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in de openbare ruimte komen. De komst van hockeyvelden mag niet ten koste gaan van andere sporten.

13. Recreatie

De groen en recreatiegebieden in Diemen vervullen een grote rol als groene long tussen de stedelijke bebouwing. Ze moeten meer toegankelijk gemaakt worden voor ouderen en gehandicapten. Geen afsluiting van openbare parken voor festivals. Plaatsing van oplaadpalen voor electrisch fietsen. Ook worden er bankjes en openbare toiletten in de parken geplaatst.

14. Dieren

Er wordt meer aandacht besteed aan dierenwelzijn. De gemeente bestrijdt dierenleed. Er komen meer afvalbakken voor hondenpoep.

15. Ontwikkelingssamenwerking

De gemeente faciliteert particuliere initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking. De gemeente reserveert 1 Euro per inwoner voor projectondersteuning.

16. Financiën

De gemeentelijke financiën blijven op orde. De begroting is sluitend. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Te hoog vastgestelde gemeentebelastingen gaan terug naar de burger.

17. Gemeentelijke overheid

De rol van de gemeentelijke overheid verandert. De rol moet bewonerskracht faciliteren en talenten van bewoners stimuleren. Ambtenaren moeten een stimulerende rol spelen in de netwerksamenleving. Kerntaken worden niet geprivatiseerd. Er worden coördinerend wethouders voor Ouderen, Lifestyle en Klimaat aangesteld. De communicatie vanuit de gemeente moet eenvoudiger en begrijpelijker.

Voor meer informatie:

www.ouderenpartijdiemen.nl
0618551829
p.prins@diemen.nl

 

Download het verkiezingsprogramma 2018 van de Ouderenpartij Diemen