Verkiezingsprogramma Ouderenpartij Diemen 2022

Verkiezingsprogramma Ouderenpartij Diemen 20222022-02-14T17:47:37+01:00

Ouderenpartij Diemen Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022-2026

 1. Algemeen

Wij willen ouderen een stem geven in de gemeentepolitiek. Door de inbreng van onze fractie gaan andere partijen ook meer aandacht aan ouderen besteden. Dat hebben we afgelopen jaren gemerkt, maar het kan nog beter. Er moet een coördinerend wethouder voor ouderen worden aangesteld om de belangen van ouderen veilig te stellen. De gemeente stelt zich actief op tegen alle vormen van discriminatie, ook op grond van leeftijd. We willen een inclusieve samenleving.

 1. Veiligheid

Ouderen voelen zich vaak niet veilig. Elke inwoner heeft recht op veiligheid. Het gevoel van veiligheid wordt bevorderd door goede straatverlichting, veilige wandel- en fietsroutes, goed onderhouden groen, meer politie en BOA’s in de wijk en snel reageren op klachten over onveilige situaties. Cameratoezicht alleen als dat noodzakelijk en effectief is. Mishandeling van ouderen wordt aangepakt. Vuurwerkvrije zones worden uitgebreid. Er worden schone en veilige openbare toiletten geplaatst.

 1. Werk en inkomen

Oudere werkzoekenden profiteren te weinig van de grote hoeveelheid vacatures. 45+ers moeten intensiever naar de arbeidsmarkt worden begeleid. De gemeente brengt ouderen en hun ervaring meer onder de aandacht van werkgevers. Invoering van tandembanen. Minimumloon naar 14 euro per uur. Meer experimenten in Participatiewet toestaan. Armoedevoorzieningen uitbreiden voor minima met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm, ook voor energiebesparing. Schuldhulpverlening verbeteren.

 1. Klimaat, milieu en duurzaamheid

De opwarming van de aarde en de klimaatverandering vragen om drastische ingrepen. Ouderen hebben last van hittestress. Park Spoorzicht als koelste plek van Diemen wordt meer toegankelijk gemaakt voor recreatie. Op de weilanddriehoek wordt een park aangelegd. We stappen versneld  over van fossiele op alternatieve energiebronnen, zonder de burger op extra kosten te jagen. Voorkeur voor aquathermie en geothermie. Windmolens mogen alleen op 1,5 km afstand van de bestaande bebouwing worden geplaatst. Zonnepanelen worden eerst op daken geplaatst, daarna pas op andere plekken. Daken en stenen erven worden vergroend.  Er moeten gezondheidsmaatregelen worden genomen tegen fijnstof en roet. Op de omliggende autowegen A1, A9 en A10 moet de maximumsnelheid terug naar 80 km per uur.

 1. Wonen

Wonen is een mensenrecht. Langer zelfstandig blijven wonen van ouderen leidt steeds meer tot problemen op hoge leeftijd. Het grote tekort aan sociale huurwoningen en passende woningen voor ouderen, minima, verzorgden, gehandicapten en starters wordt aangepakt met de bouw van minstens 1000 woningen in het stedelijk gebied (dus niet in het groene buitengebied). In elk bouwplan 40% sociale huurwoningen. Steun aan initiatieven voor gezamenlijk wonen voor ouderen. Woningruil en doorstroming worden actief gestimuleerd met een verhuiskostenvergoeding. Mantelzorgers kunnen ook een starterslening krijgen. De aflosboete en verhuurdersheffing moeten worden afgeschaft. Huurbevriezing voor dure scheefwoners. Verhuurders moeten meer doen aan het isoleren en verduurzamen van wonen. Aanpak energiearmoede. Invoering energiekostentoeslag.

 1. Welzijn

Veel ouderen, maar ook jongeren en mensen met een beperking, verkeren in eenzaamheid en isolement. Er komt een actieplan tegen eenzaamheid. Huizen van de Buurt en Buurtkamers spelen daar een grote rol in. Buurtsportcoaches houden ouderen én jongeren in beweging. Bij buurtinitiatieven en burgerparticipatie worden zij actief betrokken. De grote rol van ouderen in vrijwilligerswerk en mantelzorg moet meer worden gewaardeerd.

 1. Zorg

De zorg staat onder grote druk. Dit is versterkt door de Coronapandemie. Werken in deze sector moet aantrekkelijker gemaakt worden. Er komt een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorg en dagbesteding. Preventie wordt bevorderd door promotie van beweging, gezonde voeding en leefstijl. Meer aandacht voor dementie: steun Alzheimercafé en dementievriendelijke wandelroutes. Geen marktwerking. Kwaliteitsverbetering in zorg- en verpleeghuizen in plaats van bezuiniging op personeel. Gratis parkeren voor gehandicapten en mantelzorgers. De Voedselbank wordt betrokken bij acties tegen obesitas, gezond eten en koken, en buurtmoestuinen.

 1. Openbare ruimte

Door de groei van Diemen staat de openbare ruimte onder druk. In de Omgevingsvisie worden de verschillende belangen afgewogen. Geen nieuwe claims (woningbouw, sportvelden) op de groene buitengebieden. Wél meer voorzieningen zoals bankjes, afvalbakken, openbare toiletten en oplaadpalen voor fietsers. Herinrichting van de openbare ruimte moet in overleg met bewoners. Veel aandacht voor ontmoeten en verbinden tussen jong en oud.

 1. Verkeer en vervoer

Door de groei van Diemen wordt het drukker op straat. Wij vragen aandacht voor de gevolgen daarvan. Voet- en fietspaden moeten breder. Scooters naar de rijweg en benzinescooters versneld vervangen door elektrische scooters. Maatregelen tegen flitsbezorging. Maximum snelheid 30 km per uur in bebouwde kom. Tegen openstelling van de busbaan Diemen-Zuid. Bouw derde fiets/voetgangersbrug over Weespertrekvaart. Veel inwoners zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Gratis openbaar vervoer wordt uitgebreid naar AOW-ers met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Invoering Heenenweer-vervoer in Diemen. Wij willen parkeren in de blauwe zone uitbreiden naar vier uur en gratis parkeren voor gehandicapten. Tegen uitbreiding Schiphol.

 1. Onderwijs

Kinderen hebben recht op goed onderwijs  in één leerlijn van 2,5 tot 13 jaar. Daarom zijn bijna alle basisscholen brede scholen geworden met voorschoolse opvang. Steun voor de komst van de OSB naar Diemen. Er moeten alternatieve programma’s worden ontwikkeld voor thuiszitters en vroegtijdig schoolverlaters. Op scholen worden ontbijt, gezond eten, tampons en maandverband aangeboden. Het taalaanbod voor laaggeletterden en nieuwkomers wordt verbeterd.

 1. Jongeren

Met de meeste jongeren gaat het goed, maar in Coronatijd zijn zij veel op zichzelf teruggeworpen. Eenzaamheid komt ook onder jongeren en studenten voor, dus meer aandacht voor de studentenhuizen in Diemen. Er mogen geen wachtlijsten zijn bij psychische problemen. Geen bezuiniging op jeugdzorg. En er moet een sluitende aanpak en warme overdracht zijn bij 18+/-. Programma’s tegen pesten en mishandeling blijven nodig.

 1. Sport

Sport en spelen bevorderen integratie en participatie, van ouderen én van jongeren. Daarom moeten er meer sport- en spelvoorzieningen voor ouderen, jongeren en gehandicapten in de openbare ruimte komen. Nieuwbouw Duranbad.

 1. Recreatie

De groen- en recreatiegebieden in Diemen vervullen een grote rol als groene long tussen de stedelijke bebouwing. Ze moeten meer toegankelijk gemaakt worden voor ouderen en gehandicapten. Geen woningbouw of sportvelden. Plaatsing van oplaadpalen voor elektrisch fietsen. Plaatsing bankjes en openbare toiletten in de parken.

 1. Dieren

Diemen besteedt veel aandacht aan dierenwelzijn. De gemeente bestrijdt dierenleed. Er komen meer afvalbakken en uitlaatplekken voor honden.

 1. Ontwikkelingssamenwerking

De gemeente faciliteert particuliere initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking. De gemeente reserveert 1 Euro per inwoner voor projectondersteuning. We steunen de Global Goals van de VN.

 1. Financiën

De gemeentelijke financiën zijn en blijven op orde. De begroting is sluitend. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Lokale belastingen mogen omhoog als voorzieningen verbeterd worden.

 1. Gemeente en participatie

De rol van de gemeentelijke overheid verandert. De gemeente moet bewonerskracht faciliteren en talenten van bewoners stimuleren. Ambtenaren moeten een stimulerende rol spelen in de netwerksamenleving. Kerntaken worden niet geprivatiseerd. Er worden coördinerend wethouders voor Ouderen, Lifestyle en Klimaat aangesteld. De communicatie vanuit de gemeente moet eenvoudiger en begrijpelijker. Participatie tussen gemeente en inwoners moet verbeterd worden. Experimenteren mag. De communicatie van en door de gemeenteraad moet worden verbeterd.

Stem daarom 16 maart Ouderenpartij Diemen!

Voor meer informatie:

Bel: 06-18551829 of Email: peter.prins@diemen.nl

Ga naar de bovenkant